VOOR SCHOLEN/BEHANDELAARS

Opvragen schoolinformatie

De OPPU probeert een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen van het kind. Inzicht krijgen in hoe een kind op school functioneert vinden wij daarom erg belangrijk. Wij vragen ouders toestemming om informatie bij de leerkracht, mentor en/of remedial teacher op te vragen. Via de ouders kunt u het verzoek krijgen om vragenlijsten over uw leerling in te vullen. Hoewel wij ons realiseren dat dit voor u een extra belasting is, hopen wij dat u toch bereid zult zijn deze waardevolle informatie aan te leveren. Indien van belang, kunnen wij ook naar school komen om het kind in de klas te observeren. Op basis van de informatie van ouders, leerkracht en het onderzoek van het kind proberen we ook specifieke handelingsadviezen te geven voor school. 

De digitale vragenlijsten kunt u links in de balk vinden onder de knoppen formulieren bestemd voor leerkracht basisonderwijs, leerkracht voortgezet onderwijs of voor de remedial teacher.  Mogelijk ontvangt u ook nog specifieke (papieren)  vragenlijsten.

Aanleveren leerlingdossier voor diagnostiek/behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Als ouders hun kind aanmelden voor diagnostiek en behandeling van dyslexie, hebben zij een dossier nodig dat het vermoeden van ernstige dyslexie onderbouwt. De diagnosticus/behandelaar beoordeelt op basis van dit dossier of het kind voor vergoede diagnostiek in aanmerking komt. Sowieso bevat het dossier belangrijke informatie waar de diagnosticus zich in zijn onderzoek mede op baseert.

De school stelt het Leerlingdossier Dyslexie samen. Het bevat onder meer toetsresultaten voor lezen en spellen en het beschrijft wat de school gedaan heeft om de achterstand van de leerling op dit gebied in te lopen.

O
m het scholen en de zorg een uniform Leerlingdossier Dyslexie te kunnen aanbieden, stelden het Masterplan Dyslexie, NRD en KD in samenspraak een dossier samen. Dit leerlingdossier is in lijn met de leidraad afstemming onderwijs-zorg vergoedingsregeling. We adviseren scholen om het nieuwe Leerlingdossier Dyslexie (versie januari 2015) te gebruiken. U kunt het leerlingdossier downloaden, opslaan op uw computer en digitaal invullen.

Download het Leerlingdossier Dyslexie (versie januari 2015) hier