Tarieven

Tarieven per 1 januari 2024

Intake (zonder verwijzing)

Wij starten altijd met een intakegesprek, die per uur berekend wordt

120 euro
Onderzoek, behandeling, begeleiding en online schoolgesprek per 45 minuten 120 euro
Telefonisch consult of E-mail consult 30 euro
Opvragen extra rapport/verklaring van na 2011 op papier of digitaal  50 euro
Intelligentieonderzoek inclusief adviesgesprek en verslag 720 euro
Dyscalculieonderzoek incl. IQ onderzoek, adviesgesprek, verslag 1440 euro
Dyscalculieonderzoek excl. IQ onderzoek, incl. adviesgesprek en verslag 1200 euro
Dyslexieonderzoek (niet vergoed)* incl. IQ onderzoek, adviesgesprek, verslag 1440 euro
Dyslexieonderzoek (niet vergoed)* excl. IQ onderzoek, incl. adviesgesprek en verslag 1080 euro
Uitgebreid psychologisch onderzoek, twee dagdelen (indien niet vergoed)
incl. IQ onderzoek, adviesgesprek en verslag
1800 euro
Uitgebreid psychologisch onderzoek, drie dagdelen (indien niet vergoed)
incl. IQ onderzoek, adviesgesprek en verslag
2160 euro
Afspraak niet afgezegd, minimaal 24 uur van te voren 60 euro

*  Alleen Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) op de basisschool kan voor vergoeding door de gemeente in aanmerking komen. Vergoed EED-onderzoek en behandeling biedt de OPPU helaas niet.

Facturering

De medewerkers van de OPPU factureren volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Na afloop van het zorgtraject declareren wij de uren die bij uw gemeente kunnen worden ingediend rechtstreeks bij uw gemeente. U ontvangt zelf een factuur voor de zorg die niet door de gemeente wordt vergoed, bijvoorbeeld als dyslexieonderzoek deel uitmaakt van het onderzoekstraject.  U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van die factuur. In geval van annulering van een onderzoek zullen de werkzaamheden die tot die tijd verricht zijn (intake, dossieranalyse)  in rekening worden gebracht. Wij wijzen u er verder op dat indien de verwijzing van de huisarts of een beschikking vanuit de gemeente bij het eerste gesprek niet aanwezig is, dat u zelf de kosten  van dat gesprek dient te betalen en dat dit niet voor vergoeding bij de gemeente ingediend kan worden.

Betalingsvoorwaarden

Indien u in gebreke blijft qua betaling zal de factuur overgedragen worden aan:

MediCas B.V.
Postbus 6537
4802 HM Breda
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand gesteld.

2. De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel desonderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.

3. Bij behandelingen dienen afspraken – indien noodzakelijk – minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.

4. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling wordengenomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend bij de medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.

5. Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden. Voor het verzenden van herinneringen en aanmaningen mag per keer een bedrag van maximaal € 12,50 in rekening gebracht worden.

6. Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.

7. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van patiënt.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 54,00 alle bedragen exclusief BTW.