Vergoedingen

Verwijzing door uw huisarts of sociaal team in uw gemeente

Als u verwezen bent door uw huisarts, kinderarts of sociaal team uit uw gemeente dan is dat gespecificeerd naar zorg in de  Basis GGZ of Specialistische GGZ.

Basis GGZ

Basis psychologische zorg is bedoeld voor kortdurende hulp bij lichte tot matig ernstige problemen. Er dient sprake te zijn van een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis (zoals opgenomen in de DSM-V). Uw huisarts of gemeente bepaalt of er aanleiding is om door te verwijzen voor deze zorg. De basisverzekering is onderverdeeld in een kort, middel of lang traject. In welk traject uw kind geplaatst wordt is afhankelijk van de zorgzwaarte en de hulp die nodig is.

Specialistische GGZ

Specialistische zorg biedt hulp bij ernstige of complexe problemen. Het gaat om diagnostiek en behandeling van complexe of minder vaak voorkomende psychische problematiek, waarbij sprake is van ernstige belemmeringen in het dagelijks functioneren. De zorg kan langduriger van aard zijn. Ook hier is sprake van problematiek vallend onder de criteria van de DSM-V.

Declaraties

De medewerkers van de OPPU declareren volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Het deel dat door uw gemeente wordt vergoed, wordt direct bij de gemeente gedeclareerd. U ontvangt zelf een factuur voor de zorg die niet door uw gemeente wordt vergoed. Dit omvat ook eventuele uren die wel bij uw gemeente zijn ingediend, maar die door de gemeente om enige reden afgewezen worden voor vergoeding. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. Sommige gemeenten stellen jaarlijks bepaalde budgetten beschikbaar waarbinnen de zorg geleverd moet worden. Het kan zijn dat op enig moment het budgetplafond bereikt wordt. Wij zijn dan genoodzaakt om nieuwe clienten die recht hebben op vergoede zorg te verwijzen naar collegapraktijken waar nog wel vergoedingsruimte is.

Wat als uw hulpvraag niet valt onder de Basis GGZ of Specialistische GGZ?

Het is mogelijk dat uw hulpvraag niet voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding door de gemeente in aanmerking te komen. Gemeenten kunnen diverse aandoeningen en hulpvragen uitsluiten van vergoeding, waaronder hulpvragen rond leerstoornissen, intelligentieonderzoek, uitgebreide psychodiagnostiek en behandeling bij klachten die niet gerelateerd zijn aan een ontwikkelingsstoornis. De OPPU biedt deze zorg wel, maar de kosten komen in dat geval voor eigen rekening.

Vergoeding dyslexie onderzoek en andere leerproblemen

Onderzoek en eventuele behandeling van dyslexie gedurende de basisschool kan voor vergoeding in aanmerking komen, mits er wordt voldaan aan de criteria voor Ernstige Dyslexie (ED). Het vermoeden van Ernstige Dyslexie moet vooraf door de school worden onderbouwd op basis van structureel lage scores op herhaalde afnamen van lees,- en spellingstoetsen en de geboden extra begeleiding. De school dient daartoe een dyslexiedossier van uw kind aan te leveren. De school van uw kind is op de hoogte van deze regeling. Als u meer wilt lezen over deze regeling dan kunt op kijken op de website: www.masterplandyslexie.nl. Let op, OPPU biedt helaas geen vergoed ED onderzoek meer aan.
Niet vergoed worden: onderzoek naar dyslexie in het basisonderwijs dat niet voldoet aan de criteria ED, onderzoek naar dyslexie in het voortgezet onderwijs en onderzoek naar andere leerstoornissen, waaronder dyscalculie of enkel een intelligentieonderzoek. Hiervoor kunt u bij ons terecht op eigen kosten. Voorafgaand zal een screening van het leerlingvolgsysteem plaatsvinden om een inschatting te maken of onderzoek zinvol is naar dyslexie of dyscalculie.

Vragen

Mocht u nog specifieke vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen via de mail: info@oppu.nl of tijdens ons telefonisch spreekuur op 030-2730149.

Ook kunt u informatie vinden op de volgende sites:
www.nza.nl (Nederlandse Zorg Autoriteit), zoek onder ‘curatieve geestelijke gezondheidszorg’
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz