Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder Naam praktijk: Stichting Orthopedagogen Psychologen Praktijk Utrecht/Dyslexie Netwerk Utrecht Naam regiebehandelaar: drs. M.W. van der Kooij E-mailadres: info@oppu.nl KvK nummer: 30194515 Website: www.oppu.nl BIG-registraties: gezondheidszorgpsycholoog Overige kwalificaties: n.v.t. Basisopleiding: klinische en gezondheidspsychologie universiteit utrecht AGB-code praktijk: 94-001815 AGB-code persoonlijk: 94-005242
2. Werkzaam in: de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz
3. Aandachtsgebieden Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): Doelgroepen: kinderen, jongeren en hun ouders. Problematiek: leerstoornissen (w.o. dyslexie, ook bij volwassenen en dyscalculie), overige ontwikkelingsstoornissen/problemen op het gebied van autisme, AD(H)D, gedrag, angst, dwang en hechting/adoptie: Overig: -hoogbegaafdheid -schooladvies -sociale vaardigheidsproblemen -boosheid en driftbuien -laag zelfbeeld -slaapproblemen -faalangst – opvoedingsproblemen -verwerking bij rouw en echtscheiding Behandelvormen: CGT, oplossingsgerichte therapie, EMDR, Mindfulness, gespecialiseerde dyslexiebehandeling, ouderbegeleiding, cursus plannen
4. Samenstelling van de praktijk Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren): M. Elich : klinisch psycholoog, BIG nr. 09051194125 J. Hordijk: gezondheidszorgpsycholoog, BIG nr. 09913520925 M. van der Kooij: gezondheidszorgpsycholoog, BIG nr. 19066888925 A. Middelkoop: gezondheidszorgpsycholoog, BIG nr. 09910969225 M. van Roosmalen: gezondheidszorgpsycholoog, BIG nr. 09051957225 A. Schinagl: gezondheidszorgpsycholoog, BIG nr. 19066756025 , I. van Zuijdam: gezondheidszorgpsycholoog, BIG nr. 19909674425 C. van den Hoek: gezondheidszorgpsycholoog, BIG nr. 99919473825 O. Hendrikx: gezondheidszorgpsycholoog, BIG nr. 69915123525 5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en) Collegapsychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen Anders: kinder- en jeugdartsen kinder- en jeugdpsychiaters remedial teachers logopedisten, w.o. logopedist-dyslexiespecialisten schrijftherapeuten
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): Huisartsen Kinderartsen Diakonessenhuis Utrecht/Zeist en Meander Medisch Centrum Amersfoort Kinderartsen en afd. Medische Psychologie, Wilhelmina Ziekenhuis, UMC Utrecht Carien Kalmeijer, psychotherapeut Utrecht Centrum Vela te Utrecht, psychiater dhr. R. Zijlstra, en D. Leiblum Trudy Bron, oprichtster OPPU, gz-psycholoog De Bilt Inez Alderse Baes (Blaricum) en Annette de Groot (Driebergen), logopediepraktijk Baarn, lopopedist-dyslexiespecialisten Judith Dogger, remedial teacher en hoogbegaafdheidsbegeleider, De Bilt/Driebergen Groepspraktijk De Bremhorst, Bilthoven Jet Scheren, integratief kindertherapeut en psycholoog Utrecht Jessica Vonk, integratief kindertherapeut Soest Monique Verstijnen, integratief kindertherapeut Bilthoven Monique Beurskens, orthopedagoog-generalist Basic Trust, Amersfoort Oudervereniging Balans, de Bilt Centrum Jeugd en Gezin van diverse gemeenten basis- en V.O. scholen van betreffende cliënten GGZ instellingen w.o. Fornhese, Indigo, Bosman GGZ, ADHD centraal Andere psychologenpraktijken, waaronder UPPP Utrecht, Anneke Bär in Hilversum en KAPPA Amersfoort
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Huisartsen: zij verwijzen cliënten naar OPPU verstrekken informatie en plegen overleg over deze cliënten. OPPU doet verslag over het beloop van de diagnostiek en behandeling, overleg m.b.t. doorverwijzen naar een andere instelling. OPPU verstrekt informatie over de mogelijkheden en (on)mogelijkheden binnen de praktijk. Kinderartsen en kinder- en jeugdpsychiater: doorverwijzen voor medicatie, overleg Andere psychologen en ggz instellingen: overleg over verwijzingen (bijv. voor sociale vaardigheidstrainingen, brugklastrainingen etc.), uitwisselen van informatie, intervisie overleg Scholen, logopedisten en fysiotherapeuten en remedial teachers: informeren over de problematiek van cliënt, adviezen geven, handelingsplannen opstellen, intervisie en doorverwijzing. Schoolgesprekken
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): De praktijk heeft geen 24 uurs bereikbaarheidsdienst. Gezien de aard van de aangemelde problematiek is dit ook niet aan de orde. Zeer complexe /spoedeisende problematiek wordt doorgaans terugverwezen naar de huisarts of een ggz instelling met specialistische zorg.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Nee, omdat: niet van toepassing gezien de aard van de aangemelde problematiek. Op de OPPU website verwijst OPPU dan ook naar de huisarts voor crisis.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars
7. Behandeltarieven: Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: http://www.oppu.nl/page.php?id=14 kopje ‘tarieven’ onder kopje ‘kosten en vergoedingen’
8. Kwaliteitswaarborg Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie Visitatie Bij- en nascholing Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging Link naar website: http://www.psynip.nl/beroepsethiek/de-beroepscode/de-
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): Cliënten kunnen hun klacht bij het bestuur van de stichting OPPU indienen. De klacht zal serieus genomen worden en er zal eerst getracht worden om samen tot een bevredigende oplossing te komen. Indien er niet samen tot een oplossing gekomen kan worden, bestaat er een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Het College van Toezicht van het NIP. Link naar website: http://www.oppu.nl/page.php?id=14 kopje ‘tarieven’ onder kopje ‘kosten en vergoedingen’
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: College van Toezicht NIP College van Beroep NIP De geschillenregeling is hier te vinden Link naar website: http://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten.html
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar: Tijdens vakanties is er vrijwel altijd een of meer van de OPPU medewerkers/collega’s aanwezig op de praktijk. E-mails blijven dagelijks beantwoord worden, ook tijdens ziekte/vakantie. Bij ziekte/verlof wordt waargenomen door een collega in de praktijk.
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.oppu.nl/page.php?id=12 onder kopje ‘aanmelden’
12. Aanmelding en intake
2a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Cliënten melden zich (al dan niet na telefonisch overleg/informatieverstrekking) aan via het digitaal aanmeldingsformulier op de OPPU website. Op grond van dit formulier en eventueel telefonisch contact wordt een inschatting gemaakt of het gaat om BGGZ of SGGZ. SGGZ zorg wordt geboden door onze klinisch psycholoog. Binnen 2 weken na aanmelding wordt er contact opgenomen voor het maken van afspraken. M.b.v. het formulier, aanvullende gedragsvragenlijsten en schoolinformatie wordt een intake gevoerd en worden de hulpvragen/ernst van de problematiek in kaart gebracht.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: alle 9 gz-psychologen en de ene klinisch psycholoog van de OPPU Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9405 Klinisch psycholoog 13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: Bij intelligentieonderzoek in het kader van niveaubepaling/schooladvies en bij dyslexieonderzoeken (leeronderzoek) worden sommige onderzoeken uitgevoerd door de drie psychologen NIP die op freelancebasis aan de OPPU verbonden zijn. Volwassenen die aanvankelijk komen voor dyslexieonderzoek maar waarbij het vermoeden bestaat van AD(H)D, worden voor aanvullende diagnostiek doorverwezen naar een volwassen GGZ instelling zoals ADHD Centraal of PSY Q.
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: alle 9 gz-psycholgen en 1 klinisch psycholoog van de OPPU Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9405 Klinisch psycholoog
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: de betreffende behandelaar zelf binnen de OPPU Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9405 Klinisch psycholoog
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: Met de cliënt wordt het behandelplan besproken, na een gezamelijk vooraf afgesproken aantal gesprekken wordt de behandeling en de voortgang daarvan mondeling geëvalueerd. Indien nodig en gewenst, wordt het behandelplan aangepast. Verder staat het de cliënt ten allen tijde vrij om met de OPPU behandelaar in contact te treden over de voortgang van de behandeling.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Na de diagnostiek en evt. eerste gesprek wordt een behandelplan opgesteld (en ter akkoord ondertekend door de cliënt) en besproken met de cliënt. Bij aanvang van de diagnostiek en bij afsluiting van de behandeling wordt een ROM vragenlijst ingevuld. De klanttevredenheid wordt getoetst via een ROM vragenlijst. Na een aantal, vooraf besproken gesprekken wordt mondeling de behandeling en de voortgang met de cliënt geëvalueerd.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Mondelinge evaluatie na een afgesproken aantal sessies m.b.t. de behandeling, voortgang en effectiviteit. ROM vragenlijsten.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: De klanttevredenheid wordt aan het einde van de behandeling en evt. aan het einde van de diagnostiekfase gemeten via een ROM vragenlijst. In het kader van dyslexiebehandelingen binnen de vergoede zorg (ernstige enkelvoudige dyslexie) wordt de klanttevredenheid na afloop van de behandeling en een half jaar na afronding van de behandeling (follow up) getoetst via een klanttevredenheidsvragenlijst van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. OPPU is aangesloten bij dit instituut en is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja III.
Ondertekening Naam: M.W. van der Kooij Plaats: De Bilt Datum: 14 december 2016 Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja